Sử dụng voucher/e-voucher

Voucher/e-voucher Senifas được áp dụng và thông báo chính thức trên trang chủ. Vourcher áp dụng cho tất cả thanh toán được sử dụng trên website.

Bạn lưu ý về thời hạn và khung áp dụng của voucher/e-voucher:  Vì mỗi voucher/e-voucher sẽ được áp dụng trong thời gian nhất định và khung áp dụng khác nhau.